Vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů ohledně používání kamer do autaProvozování kamerového systému je Úřadem pro ochranu osobních údajů (dále jen "Úřad") považováno za zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud součástí kamerového sledování je záznam pořizovaných záběrů s cílem využít tyto záběry k identifikaci fyzických osob (k tomuto podrobněji viz stanovisko Úřadu č. 1/2006 dostupné na stránce http://www.uoou.cz/files/stanovisko_2006_1.pdf). Údaje uchovávané v záznamovém zařízení jsou osobními údaji, pokud na jejich základě lze přímo nebo nepřímo identifikovat fyzickou osobu. Pokud záznam kamery ve vozidle – „černé skříňky“ – splňuje tato kritéria, jedná se o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona.


Podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů mohou být osobní údaje zpracovávány bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. Zároveň takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života.


Aby bylo pořizování záznamu v souladu se shora uvedeným ustanovením § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů, musí být účelem zpracování osobních údajů ochrana majetku, případně zdraví a života osob. Oprávněnými příjemci záznamu v případě incidentu tak bude zejména Policie České republiky, případně pojišťovna nebo soud. Lze tedy konstatovat, že běžné použití černé skříňky pro ochranu práv řidiče, je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Povolení v dané souvislosti Úřad nevydává. Obecně se má za to, že plnění oznamovací povinnosti podle §16 zákona Úřad v této souvislosti nevyžaduje.


Chcete-li mít jistotu, že soud videozáznam z autokamery v případě potřeby uzná jako platný důkaz, doporučujeme věnovat pár minut vyplnění formuláře oznámení na webu UOOU -

http://www.uoou.cz/oznameni-o-zpracovani-osobnich-udaju.aspStručně jak vyplnit oznámení o zpracování osobních údajů:

Oddíl 1

Ponecháme zaškrtnuté "Nové oznámení", registrační číslo ponecháme prázdné.


V oddílu 2 vyplníme osobní a kontaktní údaje majitele či provozovatele vozidla.


Oddíl 3

Účel zpracování je "OCHRANA MAJETKU(VOZIDLA) A PRÁVNÍ OCHRANA OSOBY, KTERÁ VOZIDLO ŘÍDÍ"

Zatrhneme pouze "jiné"

Osobní údaje budou zpracovány se souhlasem subjektu: Ne


Oddíl 4

Zatrhneme "osoby s jiným vztahem k oznamovateli", specifikace: "NEURČITÉ"

Pokud jde o firmení vozidlo, které budou řídit zaměstnanci, můžeme zatrhnout i zaměstnance.


Oddíl 5 o citlivých údajích se nás snad netýká, i když nikdy nevíte co natočíte :)


Oddíl 6 zatrhneme "jiné" a specifikujeme "VIDEOZÁZNAM"


Oddíl 7

Zatrhneme "kamerovými systémy - vlastními zaměstnanci"

Tím se otevře "Doplňující formulář pro oznámení zpracování osobních údajů kamerovými systémy", kde vyplníme

- počet kamer

- typ kamer - AUTOKAMERA

- umístění kamer - např. "PŘEDNÍ SKLO VOZIDLA ŠKODA OCTAVIA, SPZ 1A1 1111"

- záznamy z kamerového systému jsou uchovávány po dobu - např. 14 dní

- popište způsob opatření k zajištění ochrany snímacích zařízení... - např. "ZÁMEK VOZIDLA, ALARM, DEMONTÁŽ PŘI NEPŘÍTOMNOSTI ŘIDIČE"

- jakým způsobem jsou subjekty údajů informovány... - "NÁLEPKOU SE SYMBOLEM KAMERY NA VOZIDLE"

- režim kamerového sledování - "V DOBĚ, KDY JE VOZIDLO V PROVOZU"

- byla provedena analýza... - "ANO"


Oddíl 8 přeskočíme


Oddíl 9

Vybereme "Jiní příjemci" a vyplníme "V PŘÍPADĚ NUTNOSTI PROKÁZÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ BUDE ZÁZNAM VYUŽIT PŘI PŘÍPADNÉM ŘÍZENÍ S OPRÁVNĚNÝMI ORGÁNY."


Oddíl 10 přeskočíme


Oddíl 11

Zaškrtneme např. "zámky, mříže apod.", "elektronické zabezpečení", u firemního vozidla můžeme i "bezpečnostní směrnice", pokud nějakou zpracujeme. Pak třeba "bezpečnostní zálohy" nebo "antivirová ochrana", pokud videozáznam zálohujeme třeba v PC.


Vyplníme oddíl 12, zadáme bezpečnostní kód a odešleme.


Cca do 14 dní obdržíte email o registraci, nalepíte na vozidlo nálepku informující o použití kamery a můžete bez obav o platnost případného důkazu jezdit.
Upozorňujeme, že svévolné zveřejnění záznamu s osobními údaji na internetu již vybočuje z uvedeného zpracování osobních údajů dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů a může naplňovat znaky přestupku nebo správního deliktu. Správní řízení lze však vést pouze vůči konkrétnímu subjektu a v některých případech nebude moci být zajištěn původce pořízeného záznamu ani osoba, která záznam na internet umístila, případně bude dopad do soukromí zachycených osob minimální. U prvně zmíněného případu může fyzická osoba, do jejíchž práv bylo zasaženo, požádat také na základě ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provozovatele serveru, na kterém je záznam zveřejněn, o odstranění záznamu, případně se domáhat nápravy soudní cestou.

Případné spory o oprávněnost pořízení nahrávky např. mezi dvěma řidiči je nutné považovat za soukromoprávní, tj. řešitelné v rámci obecné soudní soustavy.